Slide Background
Profesjonalna Terapia
Uzależnień

Katolicki Ośrodek
Wychowania i Terapii Uzależnień
METANOIA

Terapia indywidualna

Zajęcia terapeutyczne

Społeczność terapeutyczna

Psychoedukacja

Rozwój osobisty

Etapy terapii

ETAP WSTĘPNY

Okres próbny, trwający około 4 tygodni, w którym wraz z podopiecznym pracujemy nad:

 • wstępne zmotywowanie pacjenta (praca nad motywacją),
 • wstępna diagnoza nozologiczna i problemowa,
 • przydzielenie pacjentowi w dniu przyjęcia do Ośrodka „opiekuna”
 • przydzielenie pacjentowi pracownika medycznego (specjalista terapii uzależnień, psycholog) prowadzącego indywidualną terapię pacjenta, dalej zwanego terapeutą prowadzącym,
 • ocena stanu fizycznego (lekarz),
 • badanie psychiatryczne (lekarz psychiatra),
 • terapia grupowa
DOMOWNIK

Etap kontynuacji pracy okresu początkowego w którym w sposób szczególny skupiamy się w pracy nad:

 • ustalenie w oparciu o diagnozę odpowiedniego planu terapii
 • badanie psychiatryczne w zależności od potrzeb wynikających z przebiegu leczenia pacjenta
 • indywidualne rozmowy terapeutyczne
 • terapia grupowa
 • praca nad zmianą motywacji zewnętrznej na wewnętrzną
 • przyjęcia i odpowiedzialnego wywiązania się z funkcji wynikających z pobytu w Ośrodku.
DOMOWNIK Z KONTRAKTEM

Kolejny etap pracy z pacjentem w którym w sposób szczególny poszukujemy wraz z pacjentem nowych zasobów wewnętrznych poprzez pracę nad:

 • realizację i modyfikowanie osobistego planu terapii
 • konfrontacja z zagrożeniami
 • nauczenie się nowych sposobów zachowań w sytuacjach trudnych
 • psychoedukacja z zakresu samoświadomości, samoakceptacji
 • poprawa relacji z rodziną
 • wsparcie rozwoju psychicznego i fizycznego
 • rozbudzanie potrzeby samorealizacji poprzez pasje, zainteresowania, szkołę itp.
 • ugruntowanie decyzji o trzeźwości
REZYDENT

Jest to okres pracy przygotowujący pacjenta do opuszczenia ośrodka.
W tym celu praca z pacjentem polega na:

 • określenie celów na przyszłość
 • ustalenie planu zdrowienia
 • przyjmowanie odpowiedzialnych ról wspomagających powrót do trzeźwego życia
 • wypracowanie trwałych mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • praca nad utrwalaniem pozytywnych wzorców radzenia sobie w trzeźwym życiu
 • nawiązanie trzeźwych relacji na zewnątrz ośrodka
 • pogłębienie wiedzy z zakresu nawrotów
 • wzmacnianie systematyczności w realizacji swoich pasji i zainteresowań.
Jak wygląda terapia?

Czas trwania terapii w Ośrodku przewidziany jest na 12 miesięcy, w poszczególnych przypadkach może on ulec przedłużeniu lub skróceniu w zależności od wskazań zdrowotnych. Czas pobytu został podzielony na cztery etapy, na każdym z nich realizuje się odrębne zadania, podlega się obowiązkom oraz korzysta się z praw i przywilejów właściwych danemu etapowi.

Skip to content