Strona główna

Strona główna

Aktualności

Zasady przyjęcia

Galeria

O nas

Wesprzyj nas

Profesjonalna terapia
uzależnień

Katolicki Ośrodek
Wychowania i Terapii Uzależnień
METANOIA

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna

Jest prowadzona przez wyznaczonego pracownika medycznego Ośrodka, zwanego terapeutą prowadzącym i ma charakter przede wszystkim indywidualnych rozmów pacjenta z terapeutą prowadzącym odbywających się min. raz w tygodniu. Terapia ta jest ukierunkowana na wytworzeniu zaufania, wypracowanie wewnętrznego przekonania pacjenta o potrzebie leczenia, stworzenie planu własnej terapii w zależności od problemów wynikających z uzależnienia oraz sprecyzowanie celów na przyszłość.

Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia terapeutyczne

Podczas zajęć główny nacisk pracy kładzie się na motywowanie do leczenia. Pacjent poznaje normy i zasady pracy i pobytu w Ośrodku, integruje się z grupą, buduje zaufanie do innych, uczy się udzielania informacji zwrotnych oraz relacji interpersonalnych. Praca koncentruje się wokół własnego uzależnienia, mechanizmów z tym związanych i problemów leżących u źródeł a także wynikających z okresu nietrzeźwości.

Społeczność terapeutyczna

Społeczność terapeutyczna

Prowadzona jest raz w tygodniu. Jej celem są zintensyfikowane oddziaływania grupowe. Społeczność służy ustalaniu norm i zasad, omawiania spraw społecznych grupy, omawiania funkcjonowania pacjentów w grupie, regulowanie spraw organizacyjnych domu. Na spotkaniach społeczności zapadają najistotniejsze decyzje dotyczące rozliczeń z zadań oraz przejść do kolejnych etapów terapii.

Psychoedukacja

Psychoedukacja

- w zakresie uzależnienia: praca koncentruje się wokół wiedzy na temat uzależnienia, opiera się na mini wykładach i wymianie osobistych doświadczeń w tej dziedzinie. - w zakresie zdrowia i norm społecznych: praca koncentruje się wokół zdobycia wiedzy z zakresu zdrowia i higieny, funkcjonowania seksualnego człowieka poznania zasad savoir-vivre, zdrowego odżywiania się, dbania o swoją urodę oraz estetykę otoczenia - w zakresie prawa: zajęcia dostarczające wiedzy na temat praw, obowiązków i konsekwencji działań niezgodnych z prawem.

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty

To proces, który powinien trwać całe życie. W naszym Ośrodku to rożnego rodzaju działania, które podejmujemy, aby stać się lepszym człowiekiem na gruncie prywatnym, emocjonalnym i społecznym. Rozwijamy się poprzez: - nauka szkolna: ma miejsce na dwóch poziomach: szkoły podstawowej i liceum - organizowana jest w trybie indywidualnego nauczania na terenie Ośrodka, - zajęcia teatralne, - zajęcia plastyczne, - zajęcia filmowe, - zajęcia rekreacyjno-sportowe, - formacja religijno-moralna.

Etapy terapii

ETAP WSTĘPNY

Okres próbny, trwający około 4 tygodni, w którym wraz z podopiecznym pracujemy nad:

 • wstępne zmotywowanie pacjenta (praca nad motywacją),
 • wstępna diagnoza nozologiczna i problemowa,
 • przydzielenie pacjentowi w dniu przyjęcia do Ośrodka „opiekuna”
 • przydzielenie pacjentowi pracownika medycznego (specjalista terapii uzależnień, psycholog) prowadzącego indywidualną terapię pacjenta, dalej zwanego terapeutą prowadzącym,
 • ocena stanu fizycznego (lekarz),
 • badanie psychiatryczne (lekarz psychiatra),
 • terapia grupowa

DOMOWNIK

Etap kontynuacji pracy okresu początkowego w którym w sposób szczególny skupiamy się w pracy nad:

 • ustalenie w oparciu o diagnozę odpowiedniego planu terapii
 • badanie psychiatryczne w zależności od potrzeb wynikających z przebiegu leczenia pacjenta
 • indywidualne rozmowy terapeutyczne
 • terapia grupowa
 • praca nad zmianą motywacji zewnętrznej na wewnętrzną
 • przyjęcia i odpowiedzialnego wywiązania się z funkcji wynikających z pobytu w Ośrodku.

DOMOWNIK Z KONTRAKTEM

Kolejny etap pracy z pacjentem w którym w sposób szczególny poszukujemy wraz z pacjentem nowych zasobów wewnętrznych poprzez pracę nad:

 • realizację i modyfikowanie osobistego planu terapii
 • konfrontacja z zagrożeniami
 • nauczenie się nowych sposobów zachowań w sytuacjach trudnych
 • psychoedukacja z zakresu samoświadomości, samoakceptacji
 • poprawa relacji z rodziną
 • wsparcie rozwoju psychicznego i fizycznego
 • rozbudzanie potrzeby samorealizacji poprzez pasje, zainteresowania, szkołę itp.
 • ugruntowanie decyzji o trzeźwości

REZYDENT

Jest to okres pracy przygotowujący pacjenta do opuszczenia ośrodka. W tym celu praca z pacjentem polega na:

 • określenie celów na przyszłość
 • ustalenie planu zdrowienia
 • przyjmowanie odpowiedzialnych ról wspomagających powrót do trzeźwego życia
 • wypracowanie trwałych mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • praca nad utrwalaniem pozytywnych wzorców radzenia sobie w trzeźwym życiu
 • nawiązanie trzeźwych relacji na zewnątrz ośrodka
 • pogłębienie wiedzy z zakresu nawrotów
 • wzmacnianie systematyczności w realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Jak wygląda terapia?

Czas trwania terapii w Ośrodku przewidziany jest na 12 miesięcy, w poszczególnych przypadkach może on ulec przedłużeniu lub skróceniu w zależności od wskazań zdrowotnych. Czas pobytu został podzielony na cztery etapy, na każdym z nich realizuje się odrębne zadania, podlega się obowiązkom oraz korzysta się z praw i przywilejów właściwych danemu etapowi.

Masz pytanie?

Nie bój się zadać nam pytania!

Wszelkie prawa zastrzeżone - Caritas Archidiecezji Białostockiej 2021