Regulamin Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia” w Czarnej Białostockiej

PRZYJĘCIE DO OŚRODKA

Przyjęcie do Ośrodka jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

a) odbycie detoksykacji w warunkach szpitalnych (udokumentowanej kartą informacyjną), albo podczas tzw. odwyku domowego (potwierdzonego testem na obecność substancji psychoaktywnych),

b) nawiązanie kontaktu z ośrodkiem poprzez punkt konsultacyjny bądź poradnię dla osób uzależnionych,

c) posiadanie dokumentów ubezpieczenia,

d) posiadanie skierowania potwierdzonego przez lekarza psychiatrę,

e) zaświadczenie od lekarza kierującego, że nie jest wskazane żadne leczenie farmakologiczne,

f) zgoda społeczności na przyjęcie

g) zgoda kadry dotycząca głównie osób przyjmowanych powtórnie,

h) telefoniczne potwierdzenie możliwości przyjęcia,

i) raz w tygodniu obowiązkowy kontakt przyszłego wychowanka z ośrodkiem

j) przybycie w ustalonym przez Kierownika terminie, o określonej godzinie, w stanie pełnej abstynencji od narkotyków i innych środków zmieniających stan świadomości.

Pobyt w Metanoi wiąże się z ograniczeniem swobody pacjenta, – podpisanie wstępnego kontraktu oznacza zgodę na to ograniczenie. Nowo przybyła osoba podlega sprawdzeniu przez wybranych mieszkańców domu pod względem trzeźwości i ewentualnych prób wniesienia na teren ośrodka zakazanych substancji psychoaktywnych i innych, sprawdzeniu podlegają także osobiste rzeczy przybyłego.

Ośrodek nie wyklucza możliwości powtórnego przyjęcia osoby, która opuściła ośrodek nie ukończywszy programu. O terminie i zasadach ponownego przyjęcia do Ośrodka decyduje kadra.

POBYT W OŚRODKU

Przyjęci do Ośrodka – po zawarciu odpowiedniego kontraktu – stają się uczestnikami programu terapeutycznego. Tworzą oni rodzaj wspólnoty zwanej społecznością i są zobowiązani do przestrzegania następujących norm i zasad współżycia:

1. Każda osoba przebywająca w Ośrodku jest zobowiązana do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:

– całkowitej abstynencji alkoholowej,

– całkowitej abstynencji nikotynowej,

– całkowitej abstynencji narkotykowej,

– całkowitej abstynencji lekowej (z wyjątkiem leków zaleconych przez lekarza, przyjmowanych pod nadzorem terapeuty),

– całkowitej abstynencji seksualnej,

– całkowity zakaz przemocy fizycznej i agresji słownej

– zakaz opuszczania terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody terapeuty i społeczności,

Złamanie wyżej wymienionych zasad może wiązać się z karnym usunięciem z ośrodka.

Naruszenie tych zasad pociąga za sobą konsekwencje przewidziane w programie.

PROGRAM POBYTU

Pobyt w Ośrodku trwa do 12, w poszczególnych przypadkach może on ulec przedłużeniu lub skróceniu po uzyskaniu zgody kadry Ośrodka. Czas pobytu został podzielony na cztery etapy, na każdym z nich realizuje się odrębne zadania, podlega się obowiązkom oraz korzysta się z praw i przywilejów właściwych danemu etapowi.

I ETAP: NOWICJAT

Jest to okres próbny trwający miesiąc. W tym czasie wychowanek:

– nie ma możliwości samodzielnego wychodzenia poza ośrodek, odwiedzin, korespondencji oraz wykonywania rozmów telefonicznych;

– jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się programem i regulaminem ośrodka,

– jest zobowiązany do pracy nad otwartością i szczerością w kontaktach z otoczeniem oraz nad aktywnością podczas zajęć terapeutycznych;

II ETAP: DOMOWNIK

Okres ten trwa od 3 do 5 miesięcy. W tym czasie wychowanek ma większe przywileje.

– ma obowiązek przyjęcia i odpowiedzialnego wywiązania się z małych funkcji,

– ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w społeczności, w zajęciach grupowych i terapii indywidualnej,

-ma obowiązek przeprowadzenia zajęć terapeutycznych.

III ETAP: DOMOWNIK Z KONTRAKTEM

Okres ten trwa od 5 do 6 miesięcy. Wychowanek jest w tym czasie zobowiązany do podejmowania dużych funkcji.

IV ETAP: REZYDENT

Okres ten trwa od 3 do 4 miesięcy, wychowanek jest w tym czasie przygotowywany do opuszczenia ośrodka.

O sprawach nie zawartych w Regulaminie decyduje Kierownik ośrodka.

 

Prawa pacjenta w KOWiTU “METANOIA” 

wyciąg z Regulaminu Porządkowego Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia w Czarnej Białostockiej

 1. Podopieczny /pacjent ma prawo do udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania, leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należyta starannością.

 2. Podopieczny/pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom wiedzy medycznej a w sytuacji ograniczonych możliwości, udzielania odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń. .

 3. Podopieczny/pacjent Ośrodka KOWiTU METANOIA ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

 4. Pacjent przebywający w Ośrodka KOWiTU METANOIA ma prawo do bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia.

 5. Podopieczny /Pacjent ma prawo do zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla niego uciążliwy.

 6. Podopieczny/pacjent ma prawo do kontaktu korespondencyjnego bez ograniczeń z rodziną.

 7. Podopiecznego/pacjenta należy uprzedzić o zamiarze zastosowania przymusu bezpośredniego, a zastosowanie tego środka musi wynikać z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i rozporządzenia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego zgodnie z procedurą nr 5.

 8. Uprzedzenia wymaga przeprowadzenie badania psychiatrycznego bez zgody osobistego, telefonicznego lub osobistego, telefonicznego lub pacjenta oraz podanie przyczyn takiej decyzji. Badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu lub zdrowiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

 9. Podopieczny/pacjent ma prawo do złożenia w dowolnej formie, wniosku o wypisanie go z Ośrodka.

 10. Podopieczny/pacjent ma prawo do wystąpienia do sądu opiekuńczego o wypisanie go z Ośrodka, po uzyskaniu odmowy wypisania ze szpitala na jego wniosek.

 11. Podopieczny/podopieczny/pacjent ma prawo do informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego.

 12. Podopieczny/pacjent ma prawo do złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich swoich spraw.

 13. Podopieczny/pacjent ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko, co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy.

 14. Podopieczny/pacjent lub osoba przez niego wskazana ma prawo do przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, postępach w wyniku leczenia oraz rokowaniu.

 15. Podopieczny/pacjent ma prawo do udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja może być udostępniona zgodnie z procedurą nr 8a.

 16. Podopieczny/pacjent ma prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.

 17. W czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, podopieczny/pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności, godności osobistej i uczuć religijnych, przekonań filozoficznych.

 18. Podopieczny/pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

 19. Podopieczny/pacjent ma prawo do odmowy poddania się demonstracjom medyczny dla celów dydaktycznych.

 20. Podopieczny/pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża na piśmie zgodę, na poddanie się diagnostyce lub udziale w eksperymencie medycznym do celów naukowych oraz zastosowaniu terapii insulinowej czy punkcji.

 21. Podopieczny/pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej i godnej śmierci.

 22. Pacjent ma prawo do opieki pielęgnacyjnej (po ustaleniu jej zakresu z lekarzem prowadzącym).

 23. Pacjent po wyrażaniu dobrowolnej, świadomej zgody w formie pisemnej może uczestniczyć w badaniu klinicznym.

 24. Pacjent ma prawo wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia sprzeciwu w każdym czasie.

 25. Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone, może:

  • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenie zdrowotne a następnie do Dyrektora lub Kierownika Ośrodka KOWiTU METANOIA,

  • jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do okręgowej izby lekarskiej, bądź okręgowej izby pielęgniarek i położnych,

  • skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu, lub osoby wykonującej zawód medyczny, naruszono dobro osobiste pacjenta bądź wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego,

  • zwrócić się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta bezpłatna infolinia 0-800-190-590.