Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA w Czarnej Białostockiej powstał w 2000 r. i jest położony w samym sercu Puszczy Knyszyńskiej. Prowadzi go Caritas Archidiecezji Białostockiej niosąc pomoc młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych, w przedziale wiekowym od 13 do 19 roku życia, z terenu całej Polski. Terapia w Ośrodku prowadzona jest przez interdyscyplinarny zespół specjalistów składający się z:

– kierownika ośrodka

– specjalistów i instruktorów terapii uzależnień z długoletnim stażem pracy w obszarze uzależnień i przemocy

– psychologów

– terapeuty zajęciowego

– lekarza psychiatrę

– kapelana

– wychowawców

– pielęgniarki

Pacjenci przebywający w Ośrodku mogą również skorzystać z nieodpłatnej opieki prawnej Kancelarii Adwokackiej współpracującej z Ośrodkiem.

Prowadzimy terapię długoterminową w systemie stacjonarnym. Program jest dostosowany do potrzeb indywidualnych podopiecznego i opiera się na społeczności terapeutycznej, obejmuje terapię indywidualną oraz grupową. Terapia trwa około 12 miesięcy, w szczególnych przypadkach wynikających ze wskazań terapeutycznych może ulec przedłużeniu lub skróceniu. Istnieje również możliwość skorzystania z programu postrehabilitacyjnego na warunkach hostelowych.

Program terapeutyczny podzielony jest na 4 etapy, w trakcie których pacjent pracuje min. nad sampoznaniem, odnajdywaniem sposobów samorealizacji, utrzymywaniem abstynencji, rozpoznawaniem przyczyn i zagrożeń uzależnienia i odnajdywaniem sensu życia w trzeźwości. W trakcie pobytu pomagamy pacjentowi w odbudowie poczucia własnej wartości oraz relacji z rodziną i najbliższymi. Zwracamy również szczególną uwagę na rozwój własnych zainteresowań i aktywności poprzez zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe oraz wyjazdy rekreacyjno-edukacyjne.

Współpracujemy z placówkami i osobami indywidualnymi służącymi pomocą na rzecz pacjenta i Ośrodka.

Podopieczni naszego ośrodka objęci są realizacją obowiązku szkolnego w formie indywidualnego nauczania na terenie ośrodka. Młodzież uczy się w Szkole Podstawowej Nr 30 w Białymstoku oraz X-tym Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.

Dużym atutem naszego Ośrodka, wyróżniającym go spośród innych jest jego katolicki charakter przy równoczesnej otwartości na wszystkich niezależnie od przekonań religijnych.

Świadczenia udzielane są na podstawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz płatnikiem świadczeń – Narodowym Funduszem Zdrowia.