Przyjęcie do Ośrodka jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

  • odbycie detoksykacji w warunkach szpitalnych (udokumentowanej kartą informacyjną) bądź potwierdzona abstynencja
  • nawiązanie kontaktu z ośrodkiem poprzez punkt konsultacyjny bądź poradnię dla osób uzależnionych,
  • posiadanie dokumentów ubezpieczenia,
  • posiadanie skierowania potwierdzonego przez lekarza psychiatrę na właściwym druku                                Załącznik:  Skierowanie do szpitala psych.
  • zgoda społeczności na przyjęcie
  • zgoda kadry dotycząca głównie osób przyjmowanych powtórnie,
  • telefoniczne potwierdzenie możliwości przyjęcia,
  • przybycie w ustalonym przez Kierownika terminie, o określonej godzinie, w stanie pełnej abstynencji od narkotyków i innych środków zmieniających stan świadomości.

Ośrodek nie wyklucza możliwości powtórnego przyjęcia osoby, która opuściła ośrodek nie ukończywszy programu. O terminie i zasadach ponownego przyjęcia do Ośrodka decyduje kadra.

 

POBYT W OŚRODKU

Czas trwania terapii w Ośrodku przewidziany jest na 12 miesięcy, w poszczególnych przypadkach może on ulec przedłużeniu lub skróceniu w zależności od wskazań zdrowotnych. Czas pobytu został podzielony na cztery etapy, na każdym z nich realizuje się odrębne zadania, podlega się obowiązkom oraz korzysta się z praw i przywilejów właściwych danemu etapowi.

I ETAP: NOWICJAT

Jest to okres próbny trwający miesiąc. W tym czasie wychowanek:

– nie ma możliwości samodzielnego wychodzenia poza ośrodek, ograniczona jest możliwość odwiedzin,     korespondencji oraz wykonywania rozmów telefonicznych;

– jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się programem i regulaminem ośrodka,

– jest zobowiązany do pracy nad otwartością i szczerością w kontaktach z otoczeniem oraz nad aktywnością podczas   zajęć terapeutycznych;

II ETAP: DOMOWNIK

Okres ten trwa od 3 do 5 miesięcy. W tym czasie wychowanek ma większe przywileje.

– ma obowiązek przyjęcia i odpowiedzialnego wywiązania się z małych funkcji,

– ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w społeczności, w zajęciach grupowych i terapii indywidualnej,

-ma obowiązek przeprowadzenia zajęć terapeutycznych.

III ETAP: DOMOWNIK Z KONTRAKTEM

Okres ten trwa od 5 do 6 miesięcy. Wychowanek jest w tym czasie zobowiązany do podejmowania dużych funkcji. Przeprowadza przewidziane w programie terapeutycznym zajęcia, ma możliwość wyjazdu na przepustki do miejsca zamieszkania.

IV ETAP: REZYDENT

Okres ten trwa od 3 do 4 miesięcy, pacjent jest w tym czasie przygotowywany do opuszczenia ośrodka.

O sprawach nie zawartych w Regulaminie decyduje Kierownik ośrodka.

Pobyt w Metanoi wiąże się z pewnym ograniczeniem swobody pacjenta, – podpisanie wstępnego kontraktu oznacza zgodę na to ograniczenie. Nowo przybyła osoba podlega sprawdzeniu przez wybranych mieszkańców domu pod względem trzeźwości i ewentualnych prób wniesienia na teren ośrodka zakazanych substancji psychoaktywnych i innych, sprawdzeniu podlegają także osobiste rzeczy przybyłego. Wszystkie w/w ograniczenia wynikają z procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Ośrodku. Zgoda na ograniczenie pewnych praw związanych z kontaktami z osobami z zewnątrz ośrodka i funkcjonowaniem w placówce jest wyrażana w formie pisemnej zgody.